Bezpečnost a prevence

Bezpečnost – prevence

  • Podpoříme kvalitní programy prevence kriminality dětí a mládeže, které se zaměřují i na snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky a dašími závislostmi.
  • Zavedeme důležitou směrnici k ochraně oznamovatelů (whistleblowing) – splníme požadavky zákona o ochraně osob, které oznamují porušení práva. Současná radnice tento stav ignoruje.
  • Na školách a školkách budeme otevřeně hovořit a zavádět pravidelná školení, poradenství učitelů a žáků na témata týkající prevence dětské kriminality a také v rámci ONLINE bezpečnosti – rizika spojená se sociálními sítěmi, publikací nevhodného obsahu, kyberšikany.
  • Budeme podporovat vzájemné partnerství rodiče–škola, za předpokladu vzájemné otevřenosti, informovanosti a ochoty komunikovat.
  • Zaměříme se na pomoc seniorům v rámci IT prostředí – informační technologie, mediální gramotnosti, ale i bezpečnému pohybu na internetu včetně dostatečného zabezpečení používaných služeb či online nakupování.
  • Budeme pokračovat v nulové toleranci a omezování heren a nebudeme vycházet vstříc těm, kdo bude chtít pronajímat nemovitosti hernám nebo je přímo provozovat. Chceme omezit negativní dopady patologického hráčství, které tyto herny způsobují a podporují.
  • Prosadíme strategie pomoci v návaznosti na celopražskou koordinaci aktivit napříč resorty. Řešení rizikových závislostí vyžaduje koordinovaný přístup.
  • Ve spolupráci s vedením města nastavíme programy minimalizující společenské a zdravotní dopady závislostí (harmreduction programs) a činnost přidružených sociálních a zdravotních služeb.